لامپ صنعت هواپیمایی

لامپ هواپیمایی در ولتاژهای:

۶ ولت ۲۰۰ میلی آمپر ،

۱۴- ۱۸ ولت ۸۰ میلی آمپر ،

۲۴-۲۸ ولت ۴۰ میلی آمپر

۴۸-۶۰  ولت  ۲۰ میلی آمپر

لامپ هواپیمایی معروف به ته بشقابی

مارک دیجی لمپ

توضیحات

لامپ هواپیمایی در ولتاژهای:

۶ ولت ۲۰۰ میلی آمپر ،

۱۴- ۱۸ ولت ۸۰ میلی آمپر ،

۲۴-۲۸ ولت ۴۰ میلی آمپر

۴۸-۶۰  ولت  ۲۰ میلی آمپر

لامپ هواپیمایی معروف به  ته بشقابی

مارک دیجی لمپ